Đào tạo
16/08/2011

NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Giới thiệu chung:

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2007 - 2008 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được phép đào tạo mã ngành Quản trị văn phòng, trình độ cao đẳng. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo đến khóa thứ 8 và đã có 6 khóa với hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường, tham gia vào thị trường lao động. Các sinh viên do nhà trường đào tạo đã từng bước đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội, đồng thời đang dần khẳng định được vị thế của mình và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.         

Ngành Quản trị Văn phòng phòng xét điểm các môn thi thuộc các tổ hợp: A00, A01, C00, D00. Mã C340406

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Khối lượng kiến thức: 103 tín chỉ

- Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị văn phòng, người học sẽ được trang bị các kiến thức sau:

+ Kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và hệ thống văn bản quản lý của nhà nước.

+ Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác văn phòng: Soạn thảo văn bản quản lý; Xây dựng kế hoạch công tác tuần/tháng/quý/năm; Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ văn bản; Tổ chức hội nghị; thu thập, xử lý và chuẩn bị thông tin phục vụ hoạt động cho lãnh đạo.

+ Kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu của nhà quản trị văn phòng như: Kỹ năng quản trị thông tin văn phòng, kỹ năng tổ chức và điều hành, kỹ năng hoạch định, kỹ năng kiểm tra; Cách thức vận hành, ứng dụng các trang thiết bị văn phòng hiện đại vào hiện đại hóa văn phòng.

Học xong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng, người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

+ Quản lý cơ sở vật chất trong cơ quan;

+ Tham mưu và cung cấp thông tin cho lãnh đạo;

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác;

+  Soạn thảo được văn bản hành chính thông thường

+ Xử lý văn bản đến, văn bản đi và lưu trữ văn bản của cơ quan;

+ Sử dụng các chương trình phần mềm tin học trong công tác văn phòng

+ Sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng;

+ Tổ chức các cuộc hội họp của cơ quan;

+ Hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra trong văn phòng.

- Trong quá trình học, người học có cơ hội thực tập tại khối các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có hai hình thức thực tập: Thực tập theo đoàn do giảng viên của Nhà trường làm trưởng đoàn hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thực tập và hình thức người học tự liên hệ. Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho người học chủ động tự liên hệ các cơ sở thực tập phù hợp với điều kiện và mong muốn của bản thân.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

            Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội trở thành nhân viên văn phòng, thư ký tổng hợp, cán bộ văn thư tại cơ quan Nhà nước, tổ chức Đảng, Đoàn, các doanh nghiệp.

Người học có thể học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

 

 

NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

1. Giới thiệu chung:

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2007 - 2008 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được phép đào tạo mã ngành Thư ký văn phòng, trình độ cao đẳng. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo đến khóa thứ 8 và đã có 6 khóa với hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường, tham gia vào thị trường lao động. Các sinh viên do nhà trường đào tạo đã từng bước đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội, đồng thời đang dần khẳng định được vị thế của mình và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.         

Ngành Thư ký Văn phòng xét điểm các môn thi thuộc các tổ hợp: A00, A01, C00, D01. Mã C340407.

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Khối lượng kiến thức: 105 tín chỉ

- Sau khi học xong chương trình ngành Thư ký văn phòng, người học sẽ được trang bị các kiến thức sau:

+ Kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và hệ thống văn bản quản lý của nhà nước.

+ Kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ của thư ký như: biên tập và soạn thảo văn bản, tổ chức quản lý giải quyết văn bản, quản lý và lưu trữ tài liệu văn bản, tiếp - đãi khách; thu thập, cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tổ chức liên lạc cho lãnh đạo; xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức hội nghị; tổ chức phòng làm việc; tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

Học xong chương trình đào tạo ngành Thư ký văn phòng, người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

+  Soạn thảo được văn bản hành chính thông thường;

 + Xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ văn bản của cơ quan.

 + Thu thập và cung cấp được thông tin cho lãnh đạo;

 + Bố trí phòng làm việc một cách khoa học;

 + Tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo;

 + Sắp xếp được lịch làm việc và tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo;

 + Xây dựng và quản lý được chương trình, kế hoạch công tác;

 + Giao tiếp, ứng xử nơi công sở;

 + Sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng;

 + Sử dụng các phần mềm quản lý văn bản của cơ quan.

- Trong quá trình học, người học có cơ hội thực tập tại khối các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có hai hình thức thực tập: Thực tập theo đoàn do giảng viên của Nhà trường làm trưởng đoàn hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thực tập và hình thức người học tự liên hệ. Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho người học chủ động tự liên hệ các cơ sở thực tập phù hợp với điều kiện và mong muốn của bản thân.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội trở thành: Thư ký chuyên môn văn phòng (Thư ký phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân) Thư ký riêng, trợ lý cho lãnh đạo về các nghiệp vụ hành chính văn phòng, nhân viên văn phòng tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn, các doanh nghiệp,...

     Người học có thể học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

NGÀNH LƯU TRỮ HỌC

 

1. Giới thiệu chung:

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2008 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được phép đào tạo mã ngành Hành chính văn thư (ghép với lưu trữ học), trình độ cao đẳng. Năm 2010 chuyển chuyển sang ngành Lưu trữ học theo quyết định 5936/QĐ-BGDĐT. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo đến khóa thứ 6 và đã có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường, tham gia vào thị trường lao động.

Trong danh mục các ngạch viên chức (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV, có các ngạch và mã ngạch cho những người đã được đào tạo ngành Lưu trữ học như sau:

- Lưu trữ viên cao cấp, mã ngạch là 02.012

- Lưu trữ viên chính, mã ngạch là 02.012

- Lưu trữ viên, mã ngạch là 02.012

- Lưu trữ viên trung cấp, mã ngạch là 02.012

- Kỹ thuật viên lưu trữ, mã ngạch là 02.012

Với quy định như trên, người học học ngành Lưu trữ học có cơ hội trở thành viên chức là rất cao.

Ngành Lưu trữ học phòng xét điểm các môn thi thuộc các tổ hợp: A00, A01, C00, D01. Mã C320303.

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Khối lượng kiến thức: 104 tín chỉ

- Sau khi học xong chương trình ngành Lưu trữ học, người học sẽ được trang bị các kiến thức sau:

+ Kiến thức cơ bản về nhà nước, văn bản quản lý nhà nước.

+ Kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản, tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và con dấu, tổ chức lập và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ.

+ Kiến thức về nghiệp vụ lưu trữ: thu thập bổ sung và phân loại tài liệu lưu trữ, xác định giá trị tài liệu lưu trữ, thống kê và công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ.

Học xong chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học, người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

+ Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước;

+ Xử lý văn bản đến, văn bản đi và lưu trữ văn bản của cơ quan ;

+ Sử dụng các phần mềm quản lý văn bản của cơ quan và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng.

+ Thu thập bổ sung và phân loại tài liệu lưu trữ

+ Xác định giá trị tài liệu lưu tr; thống kê và công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

+ Bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

+  Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

+ Phân loại và bảo quản các loại hình tài liệu đặc thù như: tài liệu điện tử, tài liệu nghe nhìn, tài liệu khoa học kỹ thuật.

+ Giao tiếp, ứng xử nơi công sở.

- Trong quá trình học, người học học ngành lưu trữ có cơ hội được thực hành thực tập tại các phòng lưu trữ của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và các khối doanh nghiệp. Có hai hình thức thực tập: Thực tập theo đoàn do giảng viên của Nhà trường làm trưởng đoàn hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thực tập và hình thức người học tự liên hệ. Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho người học chủ động tự liên hệ các cơ sở thực tập phù hợp với điều kiện và mong muốn của bản thân.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội trở thành: Lưu trữ viên, nhân viên hành chính văn thư, nhân viên văn phòng tại các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, Đoàn, các doanh nghiệp,...

    Sinh viên có thể học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

 

NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN THƯ (TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP)

 

1. Giới thiệu chung:

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2007 - 2008 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được phép đào tạo mã ngành Hành chính văn thư, trình độ trung cấp.

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006  và Thông tư số: 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNVngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, hướng dẫn  định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập thì trường mầm non, trường tiểu học hạng 1 được bố trí 01 văn thư, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học được bố trí 01 biên chế văn thư và thủ quỹ. Đối với các cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia phải có 01 biên chế văn thư.

Với quy định của các văn bản trên và nhu cầu của xã hội, người học học ngành Hành chính văn thư có thể trở thành viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập với ngạch Văn thư và trở thành nhân viên Hành chính văn phòng tại các cơ cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp là rất cao.

Ngành Hành chính văn thư, trình độ trung cấp xét tuyển 02 môn Văn và Toán theo kết quả học tập lớp 12.

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Khối lượng kiến thức: 105 đvht

- Sau khi học xong chương trình ngành Hành chính văn thư người học sẽ được trang bị các kiến cơ bản về công tác văn thư, công tác lưu trữ, công tác hành chính văn phòng. Đồng thời người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

+ Soạn thảo văn bản hành chính thông thường.

            + Quản lý và giải quyết văn bản.

           +  Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ.

            + Sử dụng và quản lý con dấu.

      + Thu thập, phân loại, bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan.

            + Ứng xử nơi công sở.

 - Trong quá trình học, người học có cơ hội thực tập tại khối các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có hai hình thức thực tập: Thực tập theo đoàn do giảng viên của Nhà trường làm trưởng đoàn hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thực tập và hình thức người học tự liên hệ. Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho người học chủ động tự liên hệ các cơ sở thực tập phù hợp với điều kiện và mong muốn của bản thân.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội trở thành: cán sự văn thư, nhân viên hành chính văn phòng tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp.

Người học có thể học liên thông lên cao đẳng các ngành: Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng, Lưu trữ học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương hoặc học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGÀNH

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

1. Giới thiệu chung:

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2007 - 2008 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được phép đào tạo mã ngành Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng, trình độ cao đẳng. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo đến khóa thứ 8 và đã có 6 khóa với hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường, tham gia vào thị trường lao động.

Nhằm giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho người học với kiến thức của cả hai ngành sau khi tốt nghiệp. Từ năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức đào tạo chương trình song ngành Quản trị văn phòng - Thư ký văn phòng,

Ngành Quản trị văn phòng - Thư ký Văn phòng xét điểm các môn thi thuộc các tổ hợp: A00, A01, C00, D01.

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Khối lượng kiến thức: 105 tín chỉ

- Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị văn phòng - Thư ký văn phòng, người học sẽ được trang bị các kiến thức sau:

+ Kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và hệ thống văn bản quản lý của nhà nước.

+ Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn phòng và nghiệp vụ chuyên sâu của nhà quản trị văn phòng:  Soạn thảo văn bản quản lý;  Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ văn bản; Kỹ năng quản trị thông tin văn phòng, kỹ năng tổ chức và điều hành, kỹ năng hoạch định, kỹ năng kiểm tra; Cách thức vận hành, ứng dụng các trang thiết bị văn phòng hiện đại vào hiện đại hóa văn phòng.

+ Kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ của thư ký như: tiếp - đãi khách;  thu thập, cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tổ chức liên lạc cho lãnh đạo; xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức hội nghị; tổ chức phòng làm việc; tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

Học xong chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng - Thư ký văn phòng, người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

     + Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn phòng: soạn thảo văn bản; Xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ văn bản của cơ quan; sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; sử dụng phần mềm ứng dụng trong văn phòng.

   + Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác;

  + Thu thập và cung cấp được thông tin cho lãnh đạo;

+ Hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra trong văn phòng.

  + Bố trí phòng làm việc một cách khoa học;

  + Tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo;

  + Sắp xếp được lịch làm việc và tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo;

  + Giao tiếp, ứng xử nơi công sở;

- Trong quá trình học, người học có cơ hội thực tập tại khối các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có hai hình thức thực tập: Thực tập theo đoàn do giảng viên của Nhà trường làm trưởng đoàn hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thực tập và hình thức người học tự liên hệ. Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho người học chủ động tự liên hệ các cơ sở thực tập phù hợp với điều kiện và mong muốn của bản thân.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội trở thành: Chuyên viên văn phòng, Thư ký chuyên môn văn phòng (Thư ký phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân) Thư ký riêng, trợ lý cho lãnh đạo về các nghiệp vụ hành chính văn phòng, nhân viên hành chính, văn thư tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn, các doanh nghiệp.

Người học có thể học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGÀNH

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - LƯU TRỮ HỌC

 

1. Giới thiệu chung:

Hai ngành đào tạo Quản trị văn phòng và Lưu trữ học được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đào tạo đã nhiều năm nay (ngành Quản trị văn phòng từ  năm 2007 và ngành Lưu trữ học năm 2010). Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng trăm sinh viên, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Nhằm giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho người học với kiến thức của cả hai ngành sau khi tốt nghiệp. Từ năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức đào tạo chương trình song ngành Quản trị văn phòng – Lưu trữ học.

Ngành Quản trị văn phòng – Lưu trữ học phòng xét điểm các môn thi thuộc các tổ hợp: A00, A01, C00, D01.

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Khối lượng kiến thức: 105 tín chỉ

- Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị văn phòng – Lưu trư học, người học sẽ được trang bị các kiến thức sau:

+ Kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và hệ thống văn bản quản lý của nhà nước.

+ Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn phòng và nghiệp vụ chuyên sâu của nhà quản trị văn phòng:  Soạn thảo văn bản quản lý;  Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ văn bản; Kỹ năng quản trị thông tin văn phòng, kỹ năng tổ chức và điều hành, kỹ năng hoạch định, kỹ năng kiểm tra; Cách thức vận hành, ứng dụng các trang thiết bị văn phòng hiện đại vào hiện đại hóa văn phòng.

+ Kiến thức về nghiệp vụ lưu trữ: thu thập bổ sung và phân loại tài liệu lưu trữ, xác định giá trị tài liệu lưu trữ, thống kê và công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong cơ quan.

Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị văn phòng - Lưu trư học, người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

     + Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn phòng: soạn thảo văn bản; Xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ văn bản của cơ quan; sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; sử dụng phần mềm ứng dụng trong văn phòng.

   + Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác;

  + Thu thập và cung cấp được thông tin cho lãnh đạo;

+ Tổ chức các cuộc hội họp của cơ quan;

+ Hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra trong văn phòng.

+ Thu thập bổ sung và phân loại tài liệu lưu trữ

+ Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; thống kê và công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

+ Bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

+  Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

- Trong quá trình học, người học có cơ hội thực tập tại khối các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và khối doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có hai hình thức thực tập: Thực tập theo đoàn do giảng viên của Nhà trường làm trưởng đoàn hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thực tập và hình thức người học tự liên hệ. Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho người học chủ động tự liên hệ các cơ sở thực tập phù hợp với điều kiện và mong muốn của bản thân.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội trở thành nhân viên văn phòng, nhân viên văn thư, lưu trữ viên tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp.

Người học có thể học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGÀNH

GIÁO DỤC MẦM NON- QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Giới thiệu chung:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là ngôi trường có bề dày truyền thống đào tạo giáo viên mầm non ở các trình độ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Năm 2007 Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2007/BGDĐT-BNV về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập. Theo đó, thì trường mầm non, trường tiểu học hạng 1 được bố trí 01 văn thư; trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học được bố trí 01 biên chế văn thư.

Để đáp ứng yêu cầu của xã hội và tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ năm học 2015-2016 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức đào tạo chương trình song ngành: Giáo dục mầm non – Quản trị văn phòng.       

Song ngành Giáo dục mầm non - Quản trị văn phòng  xét điểm thi 2 môn Văn, Toán; thi năng khiếu gồm 2 nội dung: Đọc kể diễn cảm và Hát.Mã C140201

2. Các nội dung chi tiết về chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ

- Sau khi học xong chương trình song ngành: Giáo dục mầm non – Quản trị văn phòng, người học sẽ được trang bị các kiến thức sau:

+ Hệ thống kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức khoa học giáo dục mầm non.

+ Mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ mầm non;

+ Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn phòng::  Soạn thảo văn bản quản lý;  Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ văn bản; tổ chức hội họp, sự kiện, lễ tân; Cách thức vận hành, ứng dụng các trang thiết bị văn phòng hiện đại vào hiện đại hóa văn phòng.

Học xong chương trình đào tạo ngành song ngành: Giáo dục mầm non – Quản trị văn phòng, người học cũng sẽ được rèn luyện và có các kỹ năng cơ bản sau:

+ Giao tiếp với trẻ, đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng;

+ Quan sát, đánh giá mức độ phát triển của trẻ, công việc của đồng nghiệp;

+ Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế;

+ Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học

+ Quản lý nhóm trẻ và quản lý lớp;

+ Soạn thảo văn bản;

+ Xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ văn bản của cơ quan;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng; sử dụng phần mềm ứng dụng trong văn phòng.

   + Tổ chức các cuộc hội họp, các sự kiện trong cơ quan;

   - Trong quá trình học, người học có cơ hội thực tập tại các trường mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

            Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội trở thành giáo viên mầm non, giáo viên mầm non kiêm nhiệm công tác hành chính, văn thư hoặc viên chức làm công tác văn thư trong các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

. Người học có thể học liên thông lên đại học tại các trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Nội Vụ; Trường Đại học Lao động và Xã hội.

 

SV  Lớp 09VP & 09VT đang thực tập tại Phòng Hành chính- Tổng hợp


Liên kết web