Nghiên cứu khoa học
26/03/2012

Nghiên cứu khoa học:

    Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Khoa Quản lý - Văn thư đặc biệt quan tâm. Các giảng viên trong khoa luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Quản lý – Văn thư đã đạt được những thành tích đáng kể. Có thể đến các kết quả nghiên cứu sau:

1. Đề tài khoa học

1.1. Các đề tài khoa học đã được nghiệm thu

     Đã có 08 đề tài khoa học được nghiệm thu, trong đó :

- 01 đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm do T.S Nghiêm Thị Đương làm chủ nhiệm đề tài, với sự tham gia của Th.S Phạm Thị Tuyết và Th.S Nguyễn Phương Huyền.

- 02 đề tài khoa học cấp bộ do Th.S Phạm Thị Tuyết làm chủ nhiệm đề tài.

- 05 đề tài khoa học cấp cơ sở do: T.S Nghiêm Thị Đương, Th.S. Nguyễn Phương Huyền, Th.S Phạm Thị Tuyết, Th.S. Hoàng Nguyệt Nga làm chủ nhiệm đề tài.

Tất cả các đề tài này đều được đánh giá rất cao, kết quả nghiên cứu được áp dụng vào trong thực tiễn giảng dạy cũng như trong công tác đào tạo của khoa và nhà trường.

1.2. Các đề tài khoa học đang thực hiện

     Hiện nay khoa đang thực hiện 02 đề tài khoa học:

- 01 đề tài khoa học cấp bộ do Th.S Nguyễn Phương Huyền làm chủ nhiệm đề tài

- 01 đề tài cấp cơ sở do thạc sĩ Phạm Thị Tuyết làm chủ nhiệm đề tài

- Năm 2012, khoa đã có 01 đề tài cấp cơ sở do Th.S Hoàng Nguyệt Nga và Th.S. Phạm Thị Tuyết đề xuất được Hội đồng thẩm định thông qua.

1.3. Một số đề tài khoa học tiêu biểu của khoa

-  T.S. Nghiêm Thị Đương (2007), Xây dựng hệ thống bài tập thực hành Tâm lý học và Giáo dục học trong chương trình đào tạo của các trường cao đẳng sư phạm, Đề tài NCKH cấp bộ trọng điểm.

- Th.S Phạm Thị Tuyết (2007), Đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập các học phần Giáo dục học của sinh viên các trường cao đẳng sư phạm, Đề tài NCKH cấp bộ.

- Th.S Nguyễn  Phương Huyền (2008), Xây dựng qui trình thực hành, thực tập cho sinh viên ngành Thư ký văn phòng hệ cao đẳng chính qui, Đề tài NCKH cấp cơ sở.

- Th.S Hoàng Nguyệt Nga (2008), Xây dựng qui trình thực hành, thực tập cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng hệ cao đẳng chính qui, Đề tài NCKH cấp cơ sở.

- Th.S Nguyễn Phương Huyền (2010), Kỹ năng giao tiếp của nhân viên thư ký văn phòng, Đề tài NCKH cấp bộ.

- Th.S Phạm Thị Tuyết (2011), Biện pháp rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản cho sinh viên khoa Quản lý - Văn thư, Đề tài NCKH cấp cơ sở.

TS. Nghiêm Thị Đương bảo vệ đề tài NCKH cấp bộ

2. Tổ chức Hội thảo khoa học

    - Khoa đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học với các chủ đề sau:

           +  Tổ chức thực hành - thực tập cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng (2010) với 15 bài báo khoa học, trong đó có 13 bài do giảng viên của khoa viết.

           + Thư ký văn phòng - những vấn đề lý luận và thực tiễn (2011), với 12 bài báo khoa học, trong đó có 10 bài do giảng viên của khoa viết.

    - Phối hợp với khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thành công buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: Hợp tác nghiên cứu và đào tạo Quản trị văn phòng giữa các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam (2011).

Hội thảo KH "Thư ký văn phòng-Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

3. Viết bài báo khoa học

    Các giảng viên của khoa không chỉ tích cực viết bài báo khoa học cho Hội thảo khoa học của khoa tổ chức mà còn tích cực tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu khoa học và Thông tin Khoa học - Giáo dục của trường CĐSPTW. Cụ thể:

   -  Có 14 bài báo của các giảng viên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Nghiên cứu giáo dục , Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Tâm lý học, Tạp chí Thiết bị giáo dục.  Trong đó T.S. Nghiêm Thị Đương có 06 bài, Th.S Nguyễn Phương Huyền có 05 bài, Th.S Phạm Thị Tuyết có 03 bài, GV Đặng Anh Minh có 01 bài.

   - Có 03 bài của T.S Nghiêm Thị Đương và Th.S Phạm Thị Tuyết được đăng trên Thông tin Khoa học - Giáo dục của trường CĐSPTW năm 2010, 2011.

   - Có 05 bài của T.S Nghiêm Thị Đương, Th.S Phạm Thị Tuyết, TH.S Hoàng Nguyệt Nga,Th.S Nguyễn Thị Phương Huyền được đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học của trường CĐSPTW năm 2010.

3. Xây dựng, chỉnh sửa và thẩm định các chương trình đào tạo

    - Từ khi được thành lập đến nay khoa Quản lý - Văn thư đã xây dựng 04 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng các ngành: Thư ký văn phòng, Quản trị văn phòng, hành chính văn thư (ghép với Lưu trữ học), Quản trị văn phòng - Lưu trữ học; 01 chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành Hành chính văn thư. Bên cạnh đó việc chỉnh sửa các chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn luôn khoa quan tâm và tiến hành theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như theo yêu cầu của Nhà trường.

    - Năm 2011, 02 giảng viên của khoa là T.S.Nghiêm Thị Đương và Th.S.Phạm Thị Tuyết đã tham gia xây dựng 01 chương trình và thẩm định 02 chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành Hành chính văn phòng và Hành chính văn thư do Vụ Trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

4. Bồi dưỡng chuyên đề

    Để tạo điều kiện cho các giảng viên của khoa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm Khoa Quản lý - Văn thư đều đề xuất và được nhà trường cấp kinh phí mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề. Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chuyên đề này đều là các giảng viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học, các Học viện như: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Nội vụ, Học viện Hành chính…  

5. Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2012

       Năm 2012 khoa Quản lý – Văn thư sẽ tiến hành triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sau:

- Hoàn thiện và nghiệm thu 02 đề tài NCKH (01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp cơ sở).

- Triển khai nghiên cứu 01 đề tài NCKH cấp cơ sở.

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các ngành đào tạo Thư ký văn phòng, Quản trị văn phòng.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn với 06 chuyên đề:

      + Nghiệp vụ lễ tân văn phòng

      + Công tác soạn thảo văn bản trong các doanh nghiệp

      + Văn hoá doanh nghiệp

      + Quan hệ công chúng

      + Văn hoá công sở

      + Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ hiện đại.

 

 Liên kết web