Tổ chức đoàn thể
16/08/2011
  • Đoàn thanh niên

Liên chi đoàn khoa có trên 200 đoàn viên thanh niên.

Bí thư liên chi đoàn khoa: Lê Thị Mơ

Phó Bí thư liên chi đoàn khoa: Phạm Hồng Dương

  • Công đoàn

Khoa có 13 công đoàn viên. Tổ trưởng công đoàn: Lê Thị Minh Phương

  • Hội sinh viên: Khoa có 210 sinh viên thuộc 7 chi hội sinh viên.
Liên kết web